เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์

            ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธัญพิสิษฐ์  พวงจิก  อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.สมศักดิ์  พลอยพานิชเจริญ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายอิทธิศักดิ์  ชัยญาติ   เจ้าของสวนกล้วยไม้ ฟลอเร็กซ์ การ์เด้น  นายยงค์ยุทธ  ปานสูง บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา