เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

           ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตระกูล  พรหมจักร  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  นางวัชรีกุล  รัตนานุภาพ  บริษัท มหาราช ฟู้ด จำกัด  ดร.ณัฐ  เตรียมชัยศรี  บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา