เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง

        ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วราห์  เทพาหุดี  ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รศ.ดร.ปราณีต  งามเสน่ห์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายบรรจง  นิสภวาณิชย์ นายกสมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย  ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา