เมนูหลัก
เว็บบริการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานศึกษา

          ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ นายอิทธิเดช คุลี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เพื่อประโยชน์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของผู้เรียน ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องศูนย์การเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี คณบดี รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์และเจ้าหน้าที่  ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา