เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

        ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เลิศสิริโยธิน  อาจารย์สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคุณศักดิ์โชติ  สกุลสิริจินดา  ผู้จัดการบริษัท ยันม่าร์ เอสพี จำกัด ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา