เมนูหลัก
เว็บบริการ

วิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์

             ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมวิพากย์หลักสูตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายพัฒนพงศ์ การุณยศิริ ผู้จัดการบริษัท การุณฟาร์ม และ นายชำนาญวิทย์ ศรีโชติ ผู้จัดการฝ่ายพันธุ์สัตว์ บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา