เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

         คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพงานวิจัยบุคลากรของคณะ  ซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  กล่าวเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ เป็นวิทยากรบรรยาย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และ ระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  พร้อมทั้งมีการเสวนาการเขียนเอกสารคำสอน  การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  กิจกรรม WORKSHOP ปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยโดยระบบพี่เลี้ยงและปฏิบัติการเขียนสื่อการสอน/การเขียนผลงานทางวิชาการ  จากวิทยากรกว่า 6 ท่าน  ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ บ้านปลาทับทิม รีสอร์ท  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม