เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

        ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม  การปรับใช้สื่อการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ประวิทย์ สุรนีรนาถ  ข้าราชการบำนาญ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับคณาจารย์  เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Self-Access อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา