เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

         ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล  รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2560  เพื่อแจ้งแนวทางการจัดทำร่างและกำหนดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ  ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา