เมนูหลัก
เว็บบริการ

ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

          ผศ.ต่อวุฒิ  จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์  ให้การต้อนรับ  นายสุชาติ ร่มโพธิ์สระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  พร้อมหารือเรื่องการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา