เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7

            ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7  ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560 และบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์และผลสำเร็จที่ได้รับจากสหกิจศึกษา โดยอาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดี  เป็นวิทยากรบรรยาย  การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน และอาจารย์พิรุณ  ชมศรี  บรรยายเรื่อง การเลือกหัวข้อโครงการและการจัดทำโครงงานแต่ละสาขาวิชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษา  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน  เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  ณ  ห้องประชุมศรีพิทยาคาร  ชั้น 2 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา