เมนูหลัก
เว็บบริการ

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา

        คณาจารย์  นักศึกษา  มทร.สุวรรณภูมิ  ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรและนำเสนอผลงานนักศึกษา ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในภาคโปสเตอร์  ร่วมจัดนิทรรศการกระจับ  การท่องเที่ยวทางน้ำ  พัฒนาบรรจุภัณฑ์  การเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้  พันธุ์มะม่วง  เรือไทยและเครื่องมือประมงพื้นบ้าน  โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน  ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม  โดยมีนักเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ  จัดสวนถาด  แปรรูปอาหาร  ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ และเข้าฐานเรียนรู้เพาะเห็ดตับเต่า  แปรรูปผลิตภัณฑ์  เรียนรู้ภาษา  พันธุ์ปลาน้ำจืด  และการท่องเที่ยว เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา