เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

       คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  โดยคุณอินท์ชลิตา  เศรษฐ์พุฒิบวร  เจ้าหน้าที่อาวุโส  งานประชาสัมพันธ์และคณะให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลสถาบันฯ  พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในสถาบันฯ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวัฒน์  ไม้แก่นสาร  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร  แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวใจกระบวนการจัดทำหลักสูตร  โดยมีรศ.ดร.วรวิทย์  สิริพลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และอาจารย์วิชัย  พูนพิริยะทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ร่วมตอบข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ  เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 3-0303 ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จังหวัดนนทบุรี