เมนูหลัก
เว็บบริการ

ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

          รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  และ รศ.ดร.สุชาดา  บุญเลิศนิรันดร์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมนักศึกษา  ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิชาการในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด  “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมข้าวที่น่าสนใจให้กับเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน  ได้แก่ 1.สิ่งประดิษฐ์เครื่องแหวกร่องต้นข้าว  2.การแสดงผลงานการใช้เชื้อจุลินทรีย์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการเจริญเติบโตและป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างของข้าว  3.ไคโตซานกับการปลูกข้าว  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท