เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมสำนักงานคณบดี

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ครั้งที่ 1/2560  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคณบดี  ทบทวนภาระงานและติดตามงาน  ณ  ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา