เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์

              ผศ.ฉวีวรรณ  บุญเรือง  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์อรุณี  คงสอน  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์  เป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 โดยแบ่งเป็นภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ  ได้แก่  การทำน้ำหมักชีวภาพ  การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ การทำน้ำหมักสมุนไพร  และการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง  โดย  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา  จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา