เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

                       ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรและบรรยายเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรสู่การเกษตร Thailand 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการบริหารปรับปรุงหลักสูตร  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  สร้างความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จากนั้นแบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาเพื่อจัดทำและนำเสนอโครงร่างหลักสูตรเบื้องต้น เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 (สาขาวิชาพืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา