เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

        ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินสมรรถนะ  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความสำคัญและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ จากนั้นได้แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาเพื่อจัดทำและนำเสนอสมรรถนะแต่ละหลักสูตร  โดยวิทยากร  อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 (สาขาวิชาพืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา