เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา

        รศ.ดร.รวีวรรณ  เดื่อมขันมณี  รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำจุลสารเกษตรหันตรา เพื่อดำเนินการจัดทำและเผยแพร่หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน  ผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย  การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  ให้กับนักศึกษา  บุคลากรภายในคณะ  บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในภาพรวมของคณะ  เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา