เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ

            รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มทร.สุวรรณภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ในหัวข้อการคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำอย่างง่ายบนโทรศัพท์มือถือ และการจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ และรศ.เจษฏา อิสเหาะ เป็นวิทยากรหลักในการจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  แอปพลิเคชั่นการคำนวณสูตรอาหารสัตว์น้ำอย่างง่ายบนโทรศัพท์มือถือ  การจัดการการเลี้ยงปลานิลบนโทรศัพท์มือถือให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่านฟรี  และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมอบรมจาก ประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรกร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ