เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรม workshop จัดทำมาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม

          ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและบรรยาย เรื่อง จัดทำมาตรฐานห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม พร้อมทั้งอธิบายแบบฟอร์มให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทราบ โดยแบ่งกลุ่มดำเนินการจัดทำร่วมกันตามสาขาวิชา เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา