เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมต่างประเทศ

            นางสาววรรภา วงศ์แสงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนางสาวณสิกาญจน์ สายเสมาภควัฒน์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมฝึกอบรม 2017 Seminar on Food Safety Management for Asian and European Countries ระหว่างวันที่ 3- 23 พฤษภาคม 2560 และนายณัฐกิตทิ์ โตอ่อน  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง และนางสุภัทรา วิลามาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ  เข้าร่วมอบรม 2017 Seminal on Food Safety Management for Countries along the Belt and Road  ระหว่างวันที่ 4- 24 พฤษภาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดย Ministry of Commerce of the People’s Republic of China เป็นผู้ให้ทุนในการจัดอบรมทั้ง 2 กิจกกรม จัดโดย China National Research Institute of Food and Fermentation Industries.