เมนูหลัก
เว็บบริการ

การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ

             ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล รองคณบดีด้านบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม โดยให้ผู้แทนรายงานผลหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละกลุ่มที่ได้มีการจัดการความรู้ร่วมกันมา พร้อมทั้งคัดเลือกผู้แทนของคณะ ได้แก่ ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง  รศ.อำนวยพศ  ทองคำ  และ น.ส.เสน่ห์  บัวสนิท  เป็นผู้แทนของคณะเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมการจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย และระดับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา