เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเกษตรหันตราสัมพันธ์ฯ

         ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น  รองคณบดีด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการเกษตรหันตราสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่าและเกษตรกรเข้าร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ  การเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์แบบต้นทุนต่ำ  และการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการระบบการเลี้ยงปลา  โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศวตฉัตร สมสวย  และ  รศ.เจษฎา  อิสเหาะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-Access) ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา