เมนูหลัก
เว็บบริการ

ตรวจสอบรายได้งานฟาร์ม

         สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าดำเนินการตรวจสอบรายได้งานฟาร์มของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย  ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา