เมนูหลัก
เว็บบริการ

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560  โดย ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวต้อนรับคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรของคณะ และมอบของที่ระลึก  จากนั้นคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณบดี  คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  เมื่อวันจันทร์ที่  10 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา