เมนูหลัก
เว็บบริการ

ฝึกอบรมต่างประเทศ

          อาจารย์เสน่ห์  บัวสนิท  ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้าร่วมฝึกอบรม International Training Workshop on New Technologies of Agricultural Engineering & Agro – Processing ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 25 เมษายน 2560 และอาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เข้าร่วมฝึกอบรม 2017 Seminar on Agricultural Products and Food Safety Management for ASEAN Countries  ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 26 เมษายน 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน