เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

            นางสาวพนิตพร  ทองชาวนา และนางสาวจุฑารัตน์ สถิตสุนทร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ในการเข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอผลงาน ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม  เรื่อง การลดปริมาณไก่ตกพื้นจากสายพานลำเลียงโครงไก่ของบริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย พ.ศ.2560 สำหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน โดยมี ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผศ.สุภาวดี  รอดศิริ และอาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร