เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  นามโฮง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ได้รับคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559