เมนูหลัก
เว็บบริการ

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา

             สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 เพื่อเรียนรู้กิจกรรมสโมสรนักศึกษา และสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงวางแผนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาและการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี