เมนูหลัก
เว็บบริการ

เกษตรอาสา

             สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการเกษตรอาสา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีจิตสาธารณะ  ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงโรงเพาะเห็ด  ทำแปลงผัก ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา  โดยมี ดร.ธีรพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดโครงการเมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเทพมงคล ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา