เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

             ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน  ด้านวิชาการและวิจัย  ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา