เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

              คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานกรรมการ และ ผศ.เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะในครั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ที่ 16 มีนาคม 2560 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา