เมนูหลัก
เว็บบริการ

ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพบัณฑิต ปัจฉิมนิเทศและการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการและมอบใบประกาศเกียรติคุณนักศึกษา  อีกทั้งร่วมรับฟังบรรยายจากบริษัทผู้ประกอบการกว่า 10 บริษัท พร้อมกับเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและสัมภาษณ์งาน เมื่อวันพุธที่ 1๕ มีนาคม 2560 ณ ห้องกระจกชั้น 1 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยฯ(อาคาร 27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา