เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตร

                คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตนักปฏิบัติทางการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อำนาจ ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดโครงการและบรรยายในหัวข้อ การสร้างสมรรถนะให้กับนักศึกษา : ความเข้มแข็งให้กับตนเองและองค์กร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ทศพร  นามโฮง บรรยายเรื่อง อาหารปลอดภัย และ ดร.จรัญ ลิขิตรัตนพร บรรยายเรื่อง Smart Farm และฝึกอบรมปฏิบัติการทางวิชาชีพแยกตามสาขาวิชา เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ(อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา