เมนูหลัก
เว็บบริการ

ค่ายอาสา FOOD TECH อาสา มทร.ส.

               ชมรม FOOD TECH อาสาเกษตรอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ค่ายอาสา FOOD TECH อาสา มทร.ส. ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตอาสา เป็นผู้ให้ เสียสละเพื่อชุมชนและส่วนรวม ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดย  ผศ.พาขวัญ  ทองรักษ์  ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการจัดโครงการระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์