เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

       ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา