เมนูหลัก
เว็บบริการ

โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

          คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  พร้อมด้วยประธานหลักสูตร เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ  โดยศึกษาดูงานบริษัทลาวอุตสาหกรรม-กสิกรรม จำกัด (โรงงานแปรรูปผักและผลไม้) เยี่ยมชมฟาร์มพืชและแปลงปลูกข้าวโพดหวาน  งานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  ฟาร์มประมง  และจัดทำ work shop กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการคณะ “ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพโครงการเกษตรอาหาร” โดยผู้บริหารแต่ละกลุ่มนำเสนอ “กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการคณะ” ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว