เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ร้าน GREEN MARKET

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร้าน GREEN MARKET เพื่อแจ้งข้อมูลในการดำเนินงาน  การกำหนดรายการสินค้า  และช่องทางการจำหน่ายให้คณะกรรมการทราบณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา