เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

                  เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2  สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา