เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              นายพันธุ์เลิศ มีวุฒิสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะทำงาน เข้าพบ ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือการจัดวางรูปแบบผังพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นองค์ความรู้จากนักวิชาการสู่ชุมชนและสังคม เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา