เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

                รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2560  เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา