เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

                   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กิตติ  บุญเลิศนิรันดร์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น  เหรียญทอง เรื่อง พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ระบบ กลไกและการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประเภทอาจารย์และบุคลากร และ ผศ.ทศพร  นามโฮง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เหรียญเงิน  เรื่องนมแพะกับการจัดการความรู้แบบครบวงจร ประเภทอาจารย์และบุคลากร  ในงานโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  สถาบันการศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge Management to Learning Organization : KM to Lo)ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี