เมนูหลัก
เว็บบริการ

รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน

บริษัท ฟาร์มสุกรพนัสโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอก-ทฤษฎ์ จำกัด ในนามบริษัทเครือเอกกรุ๊ป เข้านำแสนอข้อมูลองค์กรและประชาสัมพันธ์รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน ตำแหน่งสัตวบาล จำนวนหลายอัตรา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3  อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา