เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

                  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่เข้าร่วม  โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดย นางสาวจุฑารัตน์ สถิตย์สุนทร  และนางสาวพนิตพร ทองชาวนา นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา ในหัวข้อการลดปริมาณไก่ตกพื้นจากสายพานลำเลียงโครงไก่  นางสาวกาญจนาภา  ภู่ทอง และนางสาว ศิริรัตน์ โมงนาที นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา  ในหัวข้อ การศึกษาความเป็นไปได้ของการให้แสงแบบสลับฟันปลาต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่กระทง  และนางสาวกนกพร ครองตน  นางสาวตลับเพชร ด้วงประเสริฐ และนายอภิวัฒน์  เหลื่อมสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา  ในหัวข้อ ผลของการตัดก้านตาต่อการพัฒนาระบบสืบพันธุ์ของกุ้งขาวแวนนาไม จัดโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมหันตรา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)  ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา