เมนูหลัก
เว็บบริการ

ทอ.เข้ารับโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

              เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสหกิจศึกษาและประกวดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โดย  ผศ.ทศพร  นามโฮง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา  และบริษัทไทย เฉียน หวู่ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลสถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น  พร้อมทั้งร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ  บทบาทของสถานประกอบการกับกระบวนการสหกิจศึกษา โดย นางสาวนิภาพร  ใหญ่ยงค์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมเสวนาการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมหันตรา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24)  ชั้น 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

          ทั้งนี้คณะขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิภาพร  ใหญ่ยงค์  ในการได้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เมื่อจบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในปีการศึกษา 2560 นี้