เมนูหลัก
เว็บบริการ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

              ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและวางแผน  ด้านวิชาการและวิจัย  ด้านกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้คณะกรรมการบริหารคณะทราบ  เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา