เมนูหลัก
เว็บบริการ

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

                        ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัตร คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และอาจารย์ยงยุทธ ตรีเมฆ  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ชี้แจงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา” ให้กับ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา