เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

               ดร.ทัศนีย์ นลวชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชยในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ประเภทอาจารย์และนักวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น