เมนูหลัก
เว็บบริการ

ขอแสดงความยินดี

             คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลคุณภาพเพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ  ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประเภทหน่วยงานสายวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558  โล่เกียรติยศรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย ระดับดี ประจำปี 2560 และใบประกาศเกียรติคุณรางวัลหน่วยงานบริหารงานวิจัย “ระดับดี ประจำปี 2560” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ